OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Ogłoszenie o naborze NA WOLNE STANOWISKO PRACY

na podstawie art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                            (Dz.U. z 2022 r. poz. 530)          

DYREKTOR ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO MRZEŻYNO

ogłasza II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Główny księgowy

w Zarządzie Portu Morskiego Mrzeżyno, 72-330 Mrzeżyno, ul. Portowa 6

Wymiar etatu: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Zatrudnienie: od dnia 01.09.2022 r.    

     I. Wymagania niezbędne od kandydatów:

Głównym księgowym może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

     II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
 2. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 3. znajomość przepisów samorządowych oraz ustawy o przystaniach i portach morskich.
 4. znajomość przepisów podatkowych, 
 5. znajomość przepisów płacowych i kadrowych,
 6. znajomość przepisów ZUS,
 7. znajomość przepisów o gosp. środkami trwałymi,
 8. znajomość obsługi  programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, płacowych,
 9. znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 10. odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność, zaangażowanie, komunikatywność, kreatywność, rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy samodzielnej, jak i współpracy w zespole,
 11. prawo jazdy kategorii B,
 12. umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

       III. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Zadania główne  – zgodne  z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.
 5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych.
 6. Opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki.
 7. Kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów.
 8. Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej, fakturowanie.
 9. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
 10. Sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło i innych.
 11. Prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z urzędem skarbowym (w tym Pit), zakładem ubezpieczeń społecznych, powiatowym urzędem pracy oraz z innymi instytucjami.
 12. Prowadzenie Inwentarza ZPMM.
 13. Windykacja należności.
 14. Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.
 15. Rzetelne, bezstronne i terminowe realizowanie zadań wynikających z przepisów prawa.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie przy ul. Portowej 6                                     w pomieszczeniu biurowym usytuowanym II piętrze. Praca przy monitorze ekranowym                              o charakterze indywidualnym. Kontakt z interesantami.

     V. W miesiącu 06.2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Portu Morskiego Mrzeżyno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

     VI. Oferta osoby ubiegającej się o wymienione stanowisko urzędnicze musi zawierać:

 1. życiorys (curriculum vitae),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata (kopie świadectw             pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy),
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności i kwalifikacji,
 1. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz 289)  ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 1).
 3. oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego: za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 2).
 4. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 3).
 5. oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 4).
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 5).
 2. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie na stanowisko głównego księgowego Zarządzie Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L z 2016.119.1 z późn. zm) ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia – załącznik nr 6).
 3. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114).

VII.  Warunkiem zatrudnienia jest dostarczenie do dnia zawarcia umowy o pracę                                 zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (na druku zapytania                            o udzielenie informacji o osobie) ważnego 30 dni od daty wystawienia.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r.                               do godz. 1500 na adres:

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO MRZEŻYNO – SEKRETARIAT

ul. Portowa 6

72-330 Mrzeżyno

z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia na kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Zarządzie Portu Morskiego Mrzeżyno”

W przypadku wysłania pocztą dokumenty muszą wpłynąć do zarządu do dnia 1.08.2022 r.                     do godz. 15.00.

Inne informacje:

Postępowanie konkursowe będzie  II etapowe, obejmujące:

I  etap – Kwalifikacja formalna

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych                                  dla kandydata na wskazane przez niego stanowisko urzędnicze.

Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowane                              o zakwalifikowaniu się do dalszego postępowania.

II etap – Kwalifikacja merytoryczna, obejmująca następujące procedury:

 1. rozmowa kwalifikacyjna.

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o ich wyniki Komisja Konkursowa przedstawi Dyrektorowi wykaz imienny 5 najlepszych kandydatów na wskazane stanowisko urzędnicze wraz                            z uzasadnieniem dokonanego wyboru. Z prowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.

Wszystkie osoby biorące udział  w procedurze kwalifikacyjnej otrzymają pisemną informację                                 o jej wynikach. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno pod adresem

https://zpmmrzezyno.bip.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Portu.

                                                                                                    Dyrektor Zarządu Portu Morskiego

                                                                                                                               Edyta Matelska

Mrzeżyno, 18.07.22

Dokumenty do pobrania :