OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie
ogłasza przetarg na wyłonienie najemców Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno

1.       Nazwa i adres Ogłaszającego

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno. Tel. +48 91 386 62 29, adres mailowy: port@trzebiatow.pl

2.       Przedmiot  najmu

a./  miejsc postojowe A, o długości 22 m, oznaczone literami A na mapie będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, stanowiące części nieruchomości zlokalizowanych przy Nabrzeżu Pasażerskim, na działce nr. 51/6, w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług pasażerskiej żeglugi redowej,

b./ miejsce postojowe B i C, każde o długości 9 m, oznaczone literą B i C na mapie będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, stanowiące część nieruchomości zlokalizowanej przy Nabrzeżu Pasażerskim, na działce nr. 51/6, w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług pasażerskiej żeglugi redowej,

c./ miejsce postojowe D, E, F, każde o długości 12 m, oznaczone literą D, E, F, na mapie będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, stanowiące część nieruchomości zlokalizowanej przy Nabrzeżu Pasażerskim, na działce nr. 51/6, w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług pasażerskiej żeglugi redowej,

d./  miejsce postojowe G, o długości 24 m, oznaczone literami G na mapie będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, stanowiące części nieruchomości zlokalizowanych przy Nabrzeżu Pasażerskim, na działce nr. 51/6 i 51/3, w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług pasażerskiej żeglugi redowej.

3.       Warunki przetargu

a./   dla miejsca A wynosi 2 250,00 zł brutto za cały okres najmu,

b./   dla miejsca B wynosi 1 500,00 zł brutto za cały okres najmu,

c./   dla miejsca C wynosi 1 500,00  zł brutto za cały okres najmu,

d./   dla miejsca D wynosi 1 500,00 zł brutto za cały okres najmu,

e./   dla miejsca E wynosi 1 500,00 zł brutto za cały okres najmu,

f./    dla miejsca F wynosi 1 500,00 zł brutto za cały okres najmu,

g./   dla miejsca G wynosi 2 450,00 zł brutto za cały okres najmu,

Do zaoferowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących stawek.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest:

a./ Na najem miejsca postojowego: A, oferty mogą złożyć Oferenci, którzy:

–   posiadają jednostkę o długości całkowitej w przedziale od 15 do 22 m (długość łącznie z ewentualnym bukszprytem i innymi elementami wystającymi poza jednostkę),

– świadczą usługi pasażerskiej żeglugi redowej,

b./ Na najem miejsca postojowego B i C oferty mogą złożyć Oferenci, którzy:

– posiadają jednostkę o długości całkowitej w przedziale od 7 do 9 m (długość łącznie z ewentualnym bukszprytem i innymi elementami wystającymi poza jednostkę),

–  świadczą usługi pasażerskiej żeglugi redowej,

c./ Na najem miejsca postojowego D, E, F, oferty mogą złożyć Oferenci, którzy:

– posiadają jednostkę o długości całkowitej w przedziale od 6,50 do 12 m (długość łącznie z ewentualnym bukszprytem i innymi elementami wystającymi poza jednostkę),

– świadczą usługi pasażerskiej żeglugi redowej,

c./ Na najem miejsca postojowego G, oferty mogą złożyć Oferenci, którzy:

– posiadają jednostkę o długości całkowitej w przedziale od 18 m do 24 m (długość łącznie z ewentualnym bukszprytem i innymi elementami wystającymi poza jednostkę),

– świadczą usługi pasażerskiej żeglugi redowej.

5. Termin wnoszenia opłat z tytułu czynszu:  do 30.04.2022 r., z góry na podstawie faktury VAT w ciągu 7 dni od dnia jej wystawienia, na rachunek bankowy wskazany w treści tej faktury.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w kwocie 500,00 zł (dla oferty złożonej dla danej jednostki) przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego nr 24 8566 1026 0305 3256 2002 0002, z tytułem „Przetarg Port Pasażerski – żegluga redowa.

Wadium winno być wpłacone do dnia 31.03.2022 r. do godz. 12.00.
Za datę wpływu uważać się będzie moment uznania rachunku Ogłaszającego.

7. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

8.  Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Ogłaszający zatrzyma wadium i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W takim przypadku oferty wiążą Oferentów zgodnie z terminem związania ofertą.

9. Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana, Ogłaszający zwróci wadium
w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu, na konto wskazane w ofercie. Wadium wpłacone przez Oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu na jego pisemny wniosek.

10. Zostaną odrzucone oferty złożone przez Oferentów:

a./  którzy w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert nie wywiązywali się ze zobowiązań wobec Ogłaszającego,

b./   którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed terminem składania ofert byli albo są z Ogłaszającym w sporze będącym przedmiotem postępowania sądowego,

c./    którzy złożyli w ofercie nieprawdziwe informacje dotyczące warunków przetargu lub warunków udziału w przetargu,

d./    którzy nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie,

e./    którzy nie spełniają warunków przetargu lub warunków udziału w przetargu zawartym w ogłoszeniu,

f./     którzy złożyli ofertę niezgodną z treścią Ogłoszenia lub Formularza ofertowego.

11. Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na daną jednostkę.

12. Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Jeśli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa/ działają na podstawie pełnomocnictwa, powinno ono w swej treści zawierać uprawnienie do podpisania oferty i zostać załączone do oferty w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta, do oferty należy dołączyć odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji.
Oferty podpisane przez osoby do tego nieumocowane, zostaną odrzucone.

13. Ofertę należy złożyć w biurze Ogłaszającego przy ul. Portowej 6, 72-330 Mrzeżyno /parter/, w terminie do 5.04.2022 r. do godz. 12.00 w zamkniętych i zabezpieczonych przed otwarciem kopertach, dodatkowo oznaczonych: „Przetarg Port Pasażerski – żegluga redowa” oraz dane Oferenta.

14. Termin otwarcia ofert: 6.04.2022 r. godz. 11:00 w siedzibie Ogłaszającego.

15. Najemca będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za energię elektryczną, ponosić koszty wywozu odpadów powstających w związku z prowadzoną działalnością oraz innych opłat związanych z eksploatacją i korzystaniem z przedmiotu najmu.

16. Wybór oferty odbędzie się na podstawie pisemnych ofert, złożonych zgodnie
z załączonym wzorem i zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia.

17. Kryterium wyboru jest najkorzystniejsza cena, tj. najwyższa wysokość zaoferowanego czynszu za cały okres najmu wskazany w pkt.2. Ogłaszający wybierze najkorzystniejszą ofertę złożoną na miejsce A spośród ofert złożonych na miejsce A, dwie najkorzystniejsze  oferty spośród złożonych na miejsce B i C, trzy najkorzystniejsze oferty spośród złożonych na miejsce D,E,F, jedną najkorzystniejszą ofertę na miejsce G spośród ofert złożonych na miejsce G.

Miejsca B i C zostaną przydzielone Oferentom wg kolejności, zaczynając od miejsca B –  dla Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę spośród dwóch, kończąc na miejscu C – dla Oferenta, który zaoferował najniższą cenę spośród tych dwóch.

Miejsca D,E,F, zostaną przydzielone Oferentom wg kolejności, zaczynając od miejsca D –  dla Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę spośród trzech, kończąc na miejscu F – dla Oferenta, który zaoferował najniższą cenę spośród tych trzech.

18. Ogłaszający poinformuje na piśmie Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru i zamieści te informacje na swojej stronie internetowej www.port.mrzezyno.pl

19. Umowa zostanie zawarta w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

20. Oferenci, których oferty zostaną wybrane, zostaną powiadomieni na piśmie o terminie i miejscu zawarcia umowy.

21. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

22. Ogłaszający zastrzega sobie prawo zmiany warunków Ogłoszenia i przetargu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

1.  Formularz oferty

2.  Mapka sytuacyjna

3.  Wzór umowy

Mrzeżyno, dnia 22.03.2022

Dokumenty do pobrania :

Pytania i Odpowiedzi :