P R Z E T A R G

P R Z E T A R G

Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na najem następującej nieruchomości zabudowanej:

NR  DZIAŁKIPOW /m2/ POŁOŻENIEPRZEZNACZENIE  ROCZNY CZYNSZ WYWOŁAWCZY /zł netto/WADIUM /zł/ + KAUCJA /zł/                                   
część działki             3 obręb Mrzeżyno35Port MrzeżynoProwadzenie usług szaletowych (WC, natryski)1 300,00  100 + 500

UWAGA !

 • Do czynszu najmu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 • W przetargu może brać udział każdy kto do dnia 31.03. 2022 roku wpłaci w pieniądzu  w/w wadium na konto Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie Nr 40 8566 1026 0305 3256 2002 0102 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział Trzebiatów. Za datę wniesienia wadium uważa  się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto urzędu.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 6.04.2021 r. O GODZ. 10:00 W biurze (II piętro) Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno, ul. Portowa 6 w Mrzeżynie  
 • Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
 • Umowa najmu zostanie zawarta ze zwycięzcą przetargu, w przeciągu 21 dni od zamknięcia przetargu, na okres trzech lat od 01.05.2022 do 30.09.2024 r.
 • W przypadku uchylania się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.
 • Osobie, która nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone, przelewem na wskazane konto,                    w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu.
 • W przypadku ofert tożsamych cenowo, Oferenci zostaną zaproszeni do złożenia ofert dodatkowych.
 • Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z jego przedmiotem. Najemca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 • Najemca nie będzie miał prawa podnajmowania przedmiotu.
 • Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania nieruchomości oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Najemca wykona we własnym zakresie w porozumieniu                              z właścicielami sieci, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno.
 • W przypadku rozwiązania umowy, Najemcy nie przysługuje prawo zwrotu  poniesionych nakładów.
 • Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno z uzasadnionych przyczyn zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
 • Najemca ponosi całkowite koszty dostawy i zużycia mediów, w szczególności wody-kanalizacji i prądu, śmieci. Rozliczanie kosztów dostawy i zużycia mediów odbywać się będzie na podstawie refaktur wystawianych przez Wynajmującego.
 • Ogłoszenie wywieszono na tablicy informacyjnej w Zarządzie Portu Morskiego, opublikowane na stronach internetowych urzędu (www.port.mrzezyno.pl oraz www.zpmmrzezyno.bip.gov.pl ) i zamieszczone w prasie lokalnej.
 • W/w nieruchomość jest własnością Gminy, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1G/00015719/2
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 3866229 lub 696 956 474,

e-mail: port@trzebiatow.pl 

      Warunki ogólne:

 1. Wymagane godziny udostępniania toalety: dostępność i serwis  toalet oraz prysznica dla klientów 24 h – 7 dni w tygodniu.
 2. Gotowość Obsługi od 1.05.2022 do 30.09.2022,  od 1.05.2023 do 30.09.2023, od 1.05.2024 do 30.09.2024.
 3. Korzystanie z toalety będzie odpłatne. Maksymalna wysokość opłaty za jednorazowe korzystanie z toalety nie może przekraczać kwoty 4,00 zł. Wpływy z pobieranych opłat będą stanowiły dochód Wykonawcy. 
 4. Oferent w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie do:
  – stałego utrzymania czystości i porządku w budynku polegające m.in. na myciu i dezynfekcji podłóg, ścian, stolarki drzwiowej i okiennej, urządzeń sanitarnych, myciu i czyszczenie elementów zewnętrznych budynku, gromadzeniu i usuwaniu powstających odpadów, deratyzacji itd.,
  – stałego utrzymania czystości i porządku na terenie przyległym do budynku polegające m.in. na zamiataniu miejsc utwardzonych, zbieraniu odpadów itd.,
  – dokonywania wewnątrz budynku konserwacji i bieżących napraw urządzeń wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, c.o. i wyposażenia kabin,
  – zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt środków czystości tj.: papier toaletowy (w każdej kabinie), mydło w płynie, wymienne ręczniki papierowe, środki do utrzymania czystości podłóg, sanitariatów, umywalek i natrysków.
  – umieszczenia na zewnątrz i wewnątrz budynku w miejscu widocznym dla klientów informacji o wysokości opłat za korzystanie z toalet i natrysków w min. 3 językach,

– możliwość przyjmowania opłaty w różnych monetach PLN jak i EURO,
– umieszczenia na zewnętrznych drzwiach budynku toalety czytelnej informacji o przestoju w przypadku awarii itp.
– usuwania aktów wandalizmu (m.in. grafiti – środkiem do usuwania grafiiti, lub farbą w odcieniu na jaki pomalowany jest obiekt), zanieczyszczeń powierzchni ścian,
– bezwzględne przestrzeganie przepisów sanitarnych, przestrzeganie prawa w zakresie p-poż. oraz ochrony mienia,

– posiadanie certyfikatu o ukończeniu szkolenia z zakresu mycia i dezynfekcji pomieszczeń oraz środków transportu
– uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie prowadzenia planowanego rodzaju działalności usługowo-handlowej przez właściwe organy,
– ponoszenia kosztów związanych z zakupem niezbędnych środków sanitarnych potrzebnych do prowadzenia i utrzymania czystości w budynku, dostawą energii elektrycznej, wody i gazu (według wskazań liczników poboru), usuwaniem odpadów stałych, odbiorem nieczystości ciekłych,
Wynagrodzenie za prowadzenie toalety nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy.

     Oferta powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę jego firmy, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią niniejszego zaproszenia i przyjmuje warunki w nim określone bez zastrzeżeń
 4. Proponowaną kwotę netto w skali rocznej, jaką Zamawiający ma zapłacić Wykonawcy na realizację zadań określonych w warunkach zaproszenia do składania ofert w zakresie prowadzenia toalety.
 5. Projekt regulaminu funkcjonowania toalety wraz z proponowaną stawką opłaty za korzystanie.
 6. Certyfikat o ukończeniu szkolenia z zakresu mycia i dezynfekcji pomieszczeń oraz środków transportu.
 7. Podpis oferenta lub osoby przez niego upoważnionej.

Ww. dane są obowiązkowe. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Ponadto oferta powinna zawierać:

 1. Kopię dowodu wniesienia wadium.
 2. Numer telefonu oferenta.

Inne informacje:

 1. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania w przedmiocie wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn oraz do rozstrzygnięcia w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.
 2. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, decydować będzie roczna kwota netto, za którą oferent zobowiązuje się prowadzić toaletę, a w przypadku złożenia równoważnych ofert komisja przetargowa organizuje, w dniu przetargu, dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 3. Uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni o jego wyniku pisemnie. Zarząd Portu Mrzeżyno zawiadomi osobę ustaloną jako Wykonawca o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 4. W przypadku, gdy osoba ustalona jako Wykonawca nie stawi się do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania, umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaproponował najniższą kwotę za prowadzenie toalety .

Mrzeżyno, 22.03.2022 r.           

DOKUMENTY DO POBRANIA :