Zajęcie Pasa Drogowego – Teren Portu Morskiego Mrzeżyno

UCHWAŁA Nr XVI/116/19
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 30 grudnia 2019r.
w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ustawy z dnia8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1815/ oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych /Dz.U. z 2018, poz. 2068 z późn. zm.1
/, Rada
Miejska w Trzebiatowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których
zarządcą jest Burmistrz Trzebiatowa, na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w
pkt 1-3.
§ 2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem § 5
ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) jezdni do 50% szerokości – 6,00 zł;
2) jezdni powyżej 50% do 100% szerokości – 9,00 zł.;
3) pozostałych elementów pasa drogowego – 6,00zł.
§ 3. 1.Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 5
ust. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego
zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) w obszarze zabudowanym – 100,00 zł;
2) poza obszarem zabudowanym – 40,00 zł;
3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 200,00 zł.

 1. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat w
  wysokości 50% stawek określonych w ust. 1.
  § 4. 1.Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3,
  z zastrzeżeniem § 5 ust.1, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
  1) reklamy
 • w miejscowościach nadmorskich – 4,00 zł,
 • w pozostałych miejscowościach – 3,00 zł ;
 • 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716,1815 i 2020

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy:
a) obiektu handlowego lub usługowego:

 • na obszarze zabudowanym w miejscowościach nadmorskich – 2,00 zł,
 • na obszarze zabudowanym w pozostałych miejscowościach – 1,00 zł,
 • poza obszarem zabudowanym – 0,50 zł;
  b) innych obiektów budowlanych – 0,50 zł.
  § 5. 1.W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się
  stawkę opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, 3 i 4, za każdy
  dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację – 0,20 zł.
  2.Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczną stawkę opłaty
  za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia
  infrastruktury telekomunikacyjnej w wysokości 20 zł.
  § 6. Traci moc uchwała nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29
  października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz.
  Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4445).
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa.
  § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 • Przewodnicząca Rady Miejskiej
  Irena Pietrzykowska

Dokumenty do pobrania :