ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9/22

Mrzeżyno, dnia 7.09.2022 r.

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno                                

ul. Portowa 6,

72-330  Mrzeżyno                                                  

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 1/9/22

W związku z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

Zamawiający:

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno

Zaprasza do złożenia ofert na zadanie: Wykonanie okresowej kontroli rocznej i przydatności do użytkowania budynków i budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno”

 1. Opis przedmiotu zamówienia :

Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

 1. Wykonanie rocznego przeglądu technicznego i sprawdzenie przydatności do użytkowania elementów infrastruktury portowej, które winno być przeprowadzone zgodnie z przepisami Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z póź. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz.U.  2006 nr 206 poz. 1516)  oraz innych przepisów w tym zakresie.
 2. Wykonanie rocznego przeglądu technicznego i sprawdzenie przydatności do użytkowania budynków, które winno być przeprowadzone zgodnie z przepisami Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z póź. zm.),
 3. Sprawdzenie stanu technicznego pozostałej infrastruktury, urządzeń i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy otoczenia, elementów zapewniających bezpieczeństwo użytkownika oraz służących ochronie środowiska,
 4. Wykonanie dokumentacji obejmującej wyniki prac i przedłożenie jej Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej.

Uwagi:

 • przegląd urządzeń i instalacji elektrycznych nie wchodzi w zakres w/w  przeglądu i jest realizowany oddzielnie przez Zamawiającego
 • sporządzenie planów batymetrycznych realizowane będzie oddzielnie przez Zamawiającego i udostępnione Wykonawcy przeglądu.

Nabrzeża i budynki podlegające kontroli okresowej rocznej w Porcie Mrzeżyno:

 • Nabrzeże Zachodnie
 • Basen Remontowy
 • Nabrzeże Postojowe Zachodnie
 • Nabrzeże Zachodnie Kamienne
 • Nabrzeże Wyładunkowe
 • Pomost Nabrzeża Postojowego
 • Nabrzeże Pasażerskie
 • Nabrzeże Przeładunkowe
 • Nabrzeże Bunkrowe
 • Nabrzeże Wschodnie
 • Pirs Postojowy
 • Budynek Sprzedaży Ryb
 • Kontener – zaplecze socjalne
 • Wiata magazynowa zaplecza
 • Budynek Biura Portu
 • Budynek Warsztatowy
 1. Dane do kontaktu: Edyta Matelska, tel. 602797297, dyrektor.port@trzebiatow.pl
 2. Kryteria oceny oferty: przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:
 3. wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 4. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 5. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 6. wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
 1. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
 2. Okres gwarancji: nie dotyczy
 3. Oferta złożona przez Wykonawcę nie dopuszcza składania ofert  częściowych.
 4. Termin wykonania zamówienia: do 7.11.2022 r.
 5. Termin złożenia oferty: powinny wpłynąć do dnia 22.09.2022 r. godz. 10:00,
 6. Miejsce złożenia ofert: oferty proszę składać w sekretariacie Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno. Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty drogą mailową na adres: port@trzebiatow.pl
 7. Data rozpatrzenia ofert: do dnia 22.09.2021r.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Zamawiający nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
 9. Warunki płatności: należność za wykonanie zadania nastąpi w terminie zgodnym z zawartą umową.
 10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały na załączonym formularzu ofertowy – zał. nr 1.

Dokumenty do pobrania :