Informacja :Nabrzeże Pasażerskie Portu Mrzeżyno

Informujemy że zwolniło się jedno miejsce na prowadzenie działalności sezonowej z Nabrzeża Pasażerskiego Portu Mrzeżyno: miejsce F o długości 12 m (zgodnie  z załączoną mapką).

W związku z czym Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno zaprasza do składania ofert na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Portu Mrzeżyno w sezonie letnim 2022 r. w zakresie: wykonywania żeglugi pasażerskiej z Nabrzeża Pasażerskiego. Ofertę może złożyć Oferent posiadający jednostkę o długości całkowitej w przedziale od 6,50 do 12 m (długość łącznie z bukszprytem i innymi elementami występującymi poza jednostkę).

Podmioty biorące udział w zaproszeniu zobowiązane są dołączyć do swojej oferty wypełnioną kartę zgłoszenia postoju jednostki (do pobrania na stronie www.portmrzezyno.pl, kserokopię ważnych dokumentów poświadczających zdolność jednostki do wykonywania przewozów pasażerskich.

Warunkiem dopuszczenia jednostki do świadczenia usług w przewozach pasażerskich jest przedstawienie  ubezpieczenia OC jednostki, niezaleganie z opłatami na rzecz Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno.

Oferty prosimy składać w siedzibie Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 lub drogą mailową port@trzebiatow.pl. Kryterium wyboru będzie data wpływu oferty i spełnienie powyższych warunków.

Mapka do pobrania :