OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Zamawiający:  Gmina Trzebiatów; REGON: 811684611, NIP: 857-19-22-079,

w imieniu której działa: Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie”

  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym.Ponadto, przedmiot zamówienia będzie realizowany na warunkach określonych we zworze umowy – załącznik nr 3.
  • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym wraz ze wszystkimi załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.portmrzezyno.pl oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny

Dokumenty do pobrania :