REGATY 2021

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

ECO Regaty o Puchar Burmistrza Trzebiatowa

“Lipiec bez plastiku – Plastic free July”

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

ECO Regaty o Puchar Burmistrza Trzebiatowa

 • Termin i miejsce

Regaty zostaną rozegrane w dniach 17-18 lipca 2021 na akwenie Morza Bałtyckiego. Portem regat jest Port Morski Mrzeżyno.

 • Organizator

Organizatorem regat jest  Stowarzyszenie TOT Ujście Regi przy współpracy z Gminą Trzebiatów, Zarządem Portu Morskiego Mrzeżyno i KSW Baltic.

 • Przepisy

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z następującymi przepisami:

 • Przepisami Regatowymi Żeglarstwa edycji 2021-2024
 • Zasadami Organizacji Regat Żeglarskich PZŻ
 • Regulaminem PSKO, PSKL, przepisami klasowymi 420.
 • Zalecenia Polskiego Związku Żeglarskiego w Sprawie Organizacji Zawodów Sportowych w Czasie Pandemii COVID-19
 • Instrukcją Żeglugi i Zawiadomieniem o Regatach

      Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

 • Warunki uczestnictwa, klasy

Regaty zostaną rozegrane w klasie: Optimist grupa A,B,Open. ILCA 4 (Laser 4.7),  ILCA 6 (Laser Radial), 420.

Warunkiem uczestnictwa w regatach jest posiadanie następujących  dokumentów:

•   dowód wpłaty wpisowego do regat;

•   ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum 1.500.000 EUR;

•   certyfikat lub świadectwo pomiarowe łodzi;

•   aktualne badanie lekarskie;

•   licencja sportowa zawodnika PZŻ;

•   licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy);

•   potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO, PSKL.

 • Zgłoszenia do regat

Zgłoszenia do regat będą przyjmowane w biurze regat znajdującym się w Porcie Morskim Mrzeżyno 16.07.2021 w godzinach 17.00 – 20.00 oraz 17.07.2021 w godzinach 08.00-09.30

Zgłaszający oświadcza, że zamieszczone w zgłoszeniu dane są zgodne z prawdą. Przez zgłoszenie do regat zawodnicy lub opiekunowie prawni zobowiązują się do uznania, że organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za utratę zdrowia, życia, uszkodzenia ciała lub za utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek statku bądź wyposażenia.

 • Wpisowe

Wpisowe do regat wynosi:

Optimist A, B, Open – 80 zł

Optimist Open – 60 zł

Laser –  80 zł

Klasa 420 –  120 zł  od załogi

•   Opłaty wpisowego można dokonać w biurze regat .

•   Opłat wpisowego w biurze regat może dokonać tylko trener lub kierownik klubu.

 • Program regat

Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się 17.07.2021 o godzinie 10.00 w Porcie Morskim Mrzeżyno przed biurem regat.

Planowane jest rozegranie 9 wyścigów.

Start do pierwszego wyścigu regat planowany jest o godzinie 11.30

W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 14.30.

 • Instrukcja Żeglugi

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna na oficjalnej tablicy ogłoszeń w biurze regat.

Wyścigi rozgrywane będą na trasach podanych w Instrukcji Żeglugi.

 • System Kar

Instrukcja Żeglugi może zawierać specyfikację kar stosowanych przez zespół protestowy oraz specyfikację standardowych kar nakładanych przez komisję regatową bez rozpatrywania protestów za naruszenie określonych przepisów. Zmienia to PRŻ 63.1 oraz Dodatek A. W przypadku stosowania tych kar szczegóły będą określone w Instrukcji Żeglugi.

 • Punktacja

Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów. Po rozegraniu 4 wyścigów, najgorszy rezultat będzie odrzucony.

 •  Reklamowanie

Obowiązuje Kodeks Reklamowania World Sailing. Łodzie mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.

 • Łodzie trenerów i obserwatorów

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. Wszystkie osoby prowadzące łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przedstawić ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną minimum  500.000 EUR.

 • Miejsca postojowe    

Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez Organizatorów.

Wodowanie pontonów i parking dla przyczep: Port Morski Mrzeżyno ul. Portowa 6 Mrzeżyno

 • Komunikacja radiowa

Jachty będące w wyścigu nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych, telefonów komórkowych i urządzeń umożliwiających łączność, innych niż dostarczone przez Organizatora.

 • Nagrody

Szczegółowy regulamin nagród zostanie ogłoszony w dniu rozpoczęcia regat.

 • Zastrzeżenie odpowiedzialności

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Patrz przepis 3 ‘Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu’. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

 • Prawo do wykorzystania wizerunku

Zgłaszając się do regat, zawodnik (w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun), wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatorów,sponsorów i partnerów  imprezy (na zdjęciach, filmach i innych produkcjach).

Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.

 • Informacje i osoby kontaktowe

Koordynator:

Arkadiusz Lenkowski

tel.602 797 297

e-mail a.lenkowski@post.pl

Edyta Matelska

tel.602 797 297

e-mail dyrektor.port@trzebiatow.pl 

Oficjalna strona regat: www HYPERLINK “https://www.port.mrzezyno.pl/” HYPERLINK “https://www.port.mrzezyno.pl/” HYPERLINK “https://www.port.mrzezyno.pl/” HYPERLINK “https://www.port.mrzezyno.pl/” HYPERLINK “https://www.port.mrzezyno.pl/” HYPERLINK “https://www.port.mrzezyno.pl/” HYPERLINK “https://www.port.mrzezyno.pl/”.port.mrzezyno.pl

Dokumenty do Pobrania :

Tłumaczenie :