REGULAMIN PARKINGU

DLA CAMPERÓW / POJAZDÓW Z PRZYCZEPAMI CAMPINGOWYMI / AUTOBUSÓW 

§1 Warunki ogólne 

 1. Niniejsze warunki korzystania z parkingu dotyczą wjazdu i korzystania z parkingu dla camperów, pojazdów z przyczepą campingową i autobusów, znajdującego się na terenie Portu Morskiego Mrzeżyno. 
 2. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z Zarządcą umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. Umowa najmu miejsca parkingowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z parkingu. 
 3. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w niniejszym regulaminie. 
 4. Parking jest parkingiem PŁATNYM NIESTRZEŻONYM przeznaczonym dla camperów, pojazdów z przyczepą campingową i autobusów. Parking jest czynny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 5. Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu użytkownika powstałe na terenie parkingu z winy użytkownika pojazdu, osób trzecich, w tym innych właścicieli pojazdów, zwierząt, bądź działania siły wyższej. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe użytkownika lub stanowiące wyposażenie pojazdu użytkownika. 
 6. Poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu użytkownik pojazdu nie zawiera z Zarządcą umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywała by Zarządcę do sprawowania pieczy nad pojazdem użytkownika. 

§ 2 Zasady korzystania z parkingu 

 1. Na parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome, a niezależnie od powyższego każdy użytkownik pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń pracowników obsługi. Na parkingu obowiązuje prędkość do 20 km/h. 
 2. Pojazdy można pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych, parkowanie w miejscach nie oznaczonych, na liniach parkingowych lub w obrębie więcej niż jednego miejsca parkingowego jest niedozwolone. 
 3. Jeżeli użytkownik pojazdu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie parkingu, zaparkuje pojazd poza oznaczonymi miejscami parkingowymi , Zarządca będzie uprawniony do naliczenia opłaty karnej określonej w cenniku lub do odholowania pojazdu na koszt użytkownika pojazdu doliczając opłatę manipulacyjną określoną w cenniku. Dodatkowo Zarządca jest uprawniony do założenia na pojazd blokady kół do czasu dokonania w/w opłat. 
 4. Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie użytkownicy pojazdów posiadający ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych zgodną ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 maja 2015 r., umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. 
 5. Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i Zarządcy na terenie parkingu (w tym uszkodzenia i zanieczyszczenia). W razie powstania szkody Użytkownik zobowiązany jest przed opuszczeniem parkingu do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o wynikłej szkodzie. 
 6. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób nieuprawnionych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń. Zarządzający nie odpowiada za szkody wewnątrz pojazdu. 
 7. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest zgłosić obsłudze parkingu wszelkie uszkodzenia pojazdów powstałe podczas manewrowania na parkingu. 
 8. Kierowca pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania obsługi parkingu o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu. 
 9. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej oraz w wyniku nieprzestrzegania przez Użytkownika pojazdu postanowień niniejszego regulaminu 
 10. Na terenie parkingu zabronione jest: palenie tytoniu i używanie otwartego ognia; picie alkoholu, magazynowania paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju. dokonywanie napraw pojazdu, a także wykonywanie czynności serwisowych oraz pielęgnacyjnych pojazdu, bez zgody obsługi parkingu, wjeżdżanie i parkowanie pojazdów niesprawnych, parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami, prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania, handel obwoźny, roznoszenie ulotek oraz innych materiałów reklamowych bez pisemnej zgody Zarządcy, wnoszenie materiałów niebezpiecznych, broni oraz substancji nielegalnych. 
 11. Zarządca jest uprawniony do usunięcia z terenu parkingu osoby niestosujące się do powyższych zakazów. 

§ 3 Opłaty parkingowe 

 1. Wysokość opłat parkingowych określa Cennik wywieszony przy wjeździe na parking. Opłaty są pobierane z góry za zadeklarowany czas postoju przez użytkownika pojazdu. 
 2. Potwierdzenie zapłaty należy zachować do momentu wyjazdu z parkingu. Stanowi on podstawę do rozliczenia (podczas wyjazdu z parkingu). 
 3. W razie zagubienia dokumentu potwierdzenia zapłaty, użytkownik pojazdu jest zobowiązany do uiszczenia opłaty parkingowej określonej w cenniku. 
 4. W przypadku stwierdzenia braku wniesienia opłaty za postój przewiduje się opłatę karną w wysokości podanej w cenniku. W przypadku stwierdzenia przez personel Portu postoju bez wniesionej opłaty, za wycieraczką pojazdu pozostawia się wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej. Opłatę dodatkową należy uiścić w terminie 7 dni w biurze Zarządu Portu Mrzeżyno lub na rachunek bankowy 24 8566 1026 0305 3256 2002 0002, podając nr. rejestracyjny pojazdu. 
 5. Nieopłacona w terminie opłata dodatkowa będzie dochodzona w drodze postępowania egzekucyjnego z wykorzystaniem danych Właściciela pojazdu pozyskanych z Centralnej Ewidencji pojazdów i Kierowców (CEPiK). Korzystający z parkingu zostanie obciążony dodatkowo kosztem pozyskania danych Właściciela Pojazdu z CEPiK oraz kosztami postępowania egzekucyjnego i windykacji. 
 6. Za pobór wody i energii elektrycznej pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej w cenniku (patrz pkt.7 regulaminu). 
 7. Cennik: 
  • postój do 30 minut – 10 PLN 
  • postój całodobowy 24h – 80 PLN 
  • energia elektryczna 24h – 10 PLN 
  • woda 24 h/ do 150 L – 5 PLN 
  • zagubienie potwierdzenia opłaty parkingowej – 50 PLN 
  • opłata karna –100 PLN 
 8. Regulamin dostępny jest w siedzibie biurze Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno przy ul. Portowej 6 w Mrzeżynie oraz na stronie internetowej www.port.mrzezyno.pl Telefon kontaktowy + 48 696 956 474 
 9. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia (skargi i wnioski) dotyczące funkcjonowania parkingu przyjmowane i rozpatrywane będą przez Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno, ul. Portowa 6 w Mrzeżynie.