REGULAMIN PARKINGU ZACHÓD

DLA CAMPERÓW / POJAZDÓW Z PRZYCZEPAMI CAMPINGOWYMI / PARKING ZACHÓD DLA POJAZDÓW DO 3.5 T.

Regulamin Parkingu ZACHÓD  Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno

 1. Teren Parkingu (dalej „Parking”) jest administrowany przez Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie (dalej „Prowadzący”),   ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno, nr telefonu: 91 386 62 29, 696 956 474 )

Poprzez wjazd na teren Parkingu, użytkownik zawiera z Prowadzącym umowę najmu miejsca parkingowego, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. Najem rozpoczyna się z momentem pobrania biletu parkingowego z terminala wjazdowego (bileterki) lub odczytania karty parkingowej przez czytnik kart parkingowych w terminalu wjazdowym, a kończy się z momentem opuszczenia Parkingu przez pojazd. Dowodem zawarcia umowy najmu jest bilet parkingowy lub karta parkingowa (znak legitymacyjny). Uznaje się osobę okazującą bilet parkingowy lub kartę parkingową za upoważnione do korzystania z pojazdu, którym wyjeżdżają.

Bilet parkingowy – wydany przez bileterkę bilet zawierający informacje o dacie i miejscu i godzinie wjazdu zapisane cyfrą i w postaci kodu kreskowego.

 • Parking jest płatny niestrzeżony. Parking jest monitorowany. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie Parkingu pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych.
 • Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów samochodowych osobowych i kamperów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Za wszelkie inne pojazdy (motocykle, motorowery itp.) Prowadzący pobiera opłatę jak za samochód osobowy. Prowadzący może odmówić wpuszczenia na Parking pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t oraz zażądać usunięcia takich pojazdów w przypadku wjazdu bez powiadomienia Prowadzącego.
 • Parking nie jest przeznaczony dla autobusów.
 • Pobrany przez użytkownika bilet parkingowy lub wydana przez Prowadzącego karta parkingowa uprawnia do korzystania tylko z jednego miejsca postojowego. Biletu parkingowego ani karty parkingowej nie wolno zostawiać w pojeździe ani udostępniać osobą trzecim. Użytkownik odpowiedzialny jest za zachowanie biletu parkingowego lub karty parkingowej w odpowiednim stanie, umożliwiającym jego odczytanie.
 • Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

          Cennik

 1. opłata za postój do 5 minut gratis. Uwaga : po upływie 5 minut pierwsza godzina jest naliczana od momentu pobrania biletu i wjechania na parking;
  1. opłata za postój do 1 (jednej) godziny wynosi 5,00 zł (pięć złotych);
  1. opłata za postój za 2 (drugą) i każdą następną rozpoczętą godzinę wynosi 5,00 zł (pięć złotych).

od poniedziałku do piątku

 • opłata karna za zgubienie biletu – 200,00 zł (dwieście złotych)

Cennik jest do wglądu w Biurze Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, ul. Portowa 6 oraz jest wywieszony w widocznym miejscu na Parkingu.

 • Użytkownik pojazdu, który przekroczył czas parkowania, do jakiego uprawnia go rodzaj wykupionego abonamentu zobowiązany jest wnieść dodatkową opłatę według cennika opłat abonamentowych.
 • W przypadku zgubienia lub zniszczenia biletu postojowego lub karty parkingowej albo ich uszkodzenia w takim zakresie, że nie jest możliwe ich odczytanie, pojazd może wyjechać z Parkingu tylko po wybraniu w kasie parkingowej opcji wyjazdu z zagubionym biletem i wniesieniu stosownej opłaty.
 • Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku. Terminal wjazdowy drukuje bilet parkingowy na podstawie, którego można wjechać na Parking. Przy wyjeździe z parkingu należy uiścić opłatę w automatycznej kasie parkingowej, podjechać pod szlaban wyjazdowy, włożyć bilet do terminalu wyjazdowego w oznaczone miejsce (jeżeli bilet jest opłacony to szlaban zostanie podniesiony).
 • W czasie parkowania kierujący pojazdem zobowiązany jest uważać na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych miejscach.
 • Na terenie Parkingu obowiązują zasady ruchu drogowego przewidziane w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Kierujący pojazdem korzystający z Parkingu zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania:
  • znaków drogowych pionowych i poziomych
  • poleceń obsługi Parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienie w tym zakresie, w tym Policji
 • Zakazane jest parkowanie pojazdu:
 • na przejściach dla pieszych („zebrach”)
 • na drogach dojazdowych
 • innych drogach odpowiednio oznakowanych znakiem zakazu
 • na miejscach wydzielonych i oznakowanych, za wyjątkiem pojazdów do tego upoważnionych
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren Parkingu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe i inne materiały zaklasyfikowane jako niebezpiecznie, o ile nie są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Na terenie Parkingu wolno jechać z prędkością do 10 km/h.
 • Na terenie Parkingu zakazane jest:
 • palenie oraz używanie otwartego ognia
 • magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie
 • tankowanie, w tym z kanistrów
 • pozostawienie pojazdu z pracującym silnikiem bez koniecznej potrzeby
 • parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem lub zbiornikiem paliwa
 • naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej lub oleju
 • Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo:
 • zatrzymać się przy terminalu wjazdowym (automacie biletowym / czytniku kart)
 • uruchomić szlaban wjazdowy przez pobranie biletu parkingowego lub zbliżenie  karty parkingowej do czytnika
 • pamiętać, że szlaban wjazdowy zamyka się natychmiast po każdym przejechanym pojeździe – jednoczesny przejazd dwóch lub więcej pojazdów grozi uszkodzeniem pojazdu i systemu automatycznej obsługi parkingu, za co kierujący tymi pojazdami ponoszą pełną odpowiedzialność
 • Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo:
 • Rozliczyć się za czas przebywania na parkingu – w tym celu należ podejść do kasy automatycznej i tam zeskanować bilet, który wydała bileterka przy wjeździe. Po zeskanowaniu biletu należy uiścić opłatę wkładając wyznaczoną kwotę do automatu. Kasa wydaje resztę w nominałach 1 i 2 złote. Kasa przyjmuje należność 1; 2; 5  złotych.  Należność można opłacić kartą płatniczą. W celu otrzymania faktury należy zwrócić się do Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, ul. Portowa 6.
 • pamiętać, że szlaban wyjazdowy zamyka się natychmiast po każdym przejechanym pojeździe, jednoczesny przejazd dwóch lub więcej pojazdów grozi uszkodzeniem pojazdu i systemu automatycznej obsługi parkingu, za co kierujący tymi pojazdami ponoszą pełną odpowiedzialność.  
 • Z opłat parkingowych zwolnione są następujące pojazdy:
 • pojazdy Straży Pożarnej na sygnale
 • pojazdy organów ścigania (Policja, ABW itp.) na sygnale
 •    pojazdy służb awaryjnych (pogotowie energetyczne, gazowe itp.) na sygnale
 •    pojazdy Prowadzącego parking
 • W przypadku ogłoszenia alarmu aż do jego odwołania, na Parkingu zostają zdemontowane wszystkie przeszkody, podniesione szlabany, a obsługa Parkingu wskazuje i umożliwia dojazd odpowiednim służbom.
 • Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłaszać na Posterunku Policji oraz obsłudze Parkingu.
 • Użytkownik Parkingu odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego samego oraz osoby mu towarzyszące i inne osoby, za które ponosi odpowiedzialność, a wyrządzone Prowadzącemu oraz osobom trzecim.
 • Użytkownik Parkingu ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie zanieczyszczenie lub zaśmiecenie Parkingu.
 • Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Prowadzący nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie innych użytkowników lub osób trzecich.

Regulamin zatwierdził:   Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie / Zarządzenie nr 7 z dnia 10.07.2023