Wykonanie badań okresowych instalacji elektrycznej

Mrzeżyno, dnia 26.10.2021

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO MRZEŻYNO

UL. PORTOWA 6,

72-330 MRZEŻYNO

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/21

„Wykonanie badań okresowych instalacji elektrycznej na terenie Portu Morskiego Mrzeżyno “

1. Przedmiot zamówienia

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno ul. Portowa 72–330 zaprasza do złożenia oferty: na wykonanie badań okresowych instalacji elektrycznej na terenie Portu Morskiego.

2. Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie corocznego przeglądu instalacji elektrycznej:

– badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia 1F (700 punktów)

– badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia 3F (70 punktów)

– badanie rezystancji izolacji obwodów i urządzeń 1F (175 punktów)

– badanie rezystancji izolacji obwodów i urządzeń 3F (95 punktów)

– badanie parametrów zabezpieczeń różnicowoprądowych 3F (90 punktów)

– badanie parametrów zabezpieczeń różnicowoprądowych 1F (10 punktów)

– badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia lamp ulicznych (102 punkty)

– badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia  słupków poboru prądu (60punktów)

– badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów ( 25 punktów)

– pomiar rezystancji uziemienia (słupy oświetlenia ulicznego) ( 102 punkty)

– pomiar rezystancji uziemienia (słupków poboru prądu)  (60 punktów)

Powyższy przegląd należy przeprowadzić w budynkach ZPM Mrzeżyno w następujących

lokalizacjach:

 • Nabrzeże Zachodnie
 • Basen Remontowy
 • Nabrzeże Postojowe Zachodnie
 • Nabrzeże Zachodnie Kamienne
 • Nabrzeże Wyładunkowe
 • Pomost Nabrzeża Postojowego
 • Nabrzeże Pasażerskie
 • Nabrzeże Przeładunkowe
 • Nabrzeże Bunkrowe
 • Nabrzeże Wschodnie
 • Pirs Postojowy
 • Budynek Sprzedaży Ryb
 • Kontener – zaplecze socjalne
 • Wiata magazynowa zaplecza
 • Budynek Biura Portu
 • Budynek Warsztatowy

Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania

przeglądów, w szczególności z:

 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z

późn. zm.),

 • Innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.

Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

― datę wykonania przeglądu, nr protokołu,

― oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres/nazwa),

― dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w

zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm,

― tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne obiekty  (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w obiekcie (pomieszczeniu),

― wynik pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny),

― tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych obiektów,

 pomieszczeń technicznych itp. wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.

― tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem

(pozytywny/negatywny),

― tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem

(pozytywny/ negatywny),

― wykaz usterek i nieprawidłowości -określenie zaleceń pokontrolnych,

― informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Wykonawca

dostarcza Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania pomiarów.

– Termin wykonania usługi – od dnia podpisania umowy 30 dni  (dzień zakończenia

przeglądów i spisania protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych)

– Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana w terminie 30 dni po wykonaniu całości

zamówienia, dostarczeniu kompletnych protokołów oraz wystawieniu i dostarczeniu Zamawiającemu

faktury za wykonane czynności .

3.  Informacje ogólne:

 • Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie

wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.

 • Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy

do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o

zawarcie umowy.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

5. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 • Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w

celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych

do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich

kosztów z tym związanych.

 • Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i

oświadczeń:  Osoba(y) dokonująca przeglądu musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 5

ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem dołączy do

niniejszej oferty (uprawnienia w zakresie wykonywania prac kontrolno-pomiarowych).

6. Sposób przygotowania oferty

 • Oferta na wykonanie przeglądów powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie w

sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem „Oferta

na wykonanie badań okresowych instalacji elektrycznej”.

 • Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu

Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez

osoby uprawnione.

 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 • Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i

datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą

uwzględniane.

 • Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem oferty.

7. Termin składania ofert: 3.11.2021 do godz. 11:00

8. Otwarcie ofert : 3.11.2021 godz. 14:00

9. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

10. Miejsce i sposób składania ofert:

 • Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w biurze portu przy ul. Portowej 6 w Mrzeżynie w godzinach 9:00 do 15:00 lub pocztą elektroniczną na adres: port@trzebiatow.pl
 • Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu

ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

6

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest: Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno – Edyta Matelska, tel. 696 956 474, Kierownik – Paweł Sekutowski tel. 91 386 62 29

Dokument do pobrania :