ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Zamawiający:  Gmina Trzebiatów; REGON: 811684611, NIP: 857-19-22-079, w imieniu której działa: Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno

  • Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Ponadto, przedmiot zamówienia będzie realizowany na warunkach określonych we zworze umowy – załącznik nr 3. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym wraz ze wszystkimi załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.portmrzezyno.pl oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

  • Termin wykonania zamówienia:

01.02.2023 r. – 31.12.2023 r.

  • Warunki jakie musi spełniać oferent:

Wykonawca jest zobowiązany posiadać odpowiednie kompetencje, być w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na wykonanie niniejszego zamówienia oraz posiadać odpowiednią zdolność techniczną i zawodową. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w szczególności: wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Trzebiatów, obejmujący rodzaj odbieranych odpadów komunalnych objętych niniejszym zamówieniem publicznym, wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez właściwego Marszałka Województwa (BDO).Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania samochodami specjalistycznymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

  • Wymagane dokumenty /oświadczenia/:
  1. Formularz ofertowy załącznik nr 2

2. Oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 4 i 5

  • Kryteria oceny oferty:

Jedynym kryterium oceny ofert jest CENA

  • Osoba prowadząca zamówienie – kontakt /adres, tel., e-mail/:

Edyta Matelska

Tel. 602 797 297

e-mail: dyrektor.port@trzebiatow.pl

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie

72-330 Mrzeżyno, ul. Portowa 6

  • Termin, miejsce i forma  składania oferty:

Termin składania ofert: 24.01.2023 r..

Miejsce składania ofert: Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie

72-330 Mrzeżyno, ul. Portowa 6, do godz. 10.00.

Forma: Ofertę sporządzić należy w języku polskim na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty, na kopercie należy umieścić napis:

Oferta na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie” Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego  – sekretariat, pocztą lub kurierem.

  • Termin związania ofertą:

30 dni

Mrzeżyno, 10.01.2023 r.

Dokumenty do pobrania :