Zaproszenie do składania ofert …

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie działalności sezonowej z Nabrzeża Pasażerskiego Portu Mrzeżyno

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno zaprasza do składania ofert na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Portu Mrzeżyno w sezonie letnim 2021 r. w zakresie:

wykonywania żeglugi pasażerskiej z Nabrzeża Pasażerskiego

(rejsy turystyczne, rejsy wędkarskie)

Z uwagi na ograniczoną długość Nabrzeża Pasażerskiego wprowadza się kryteria dotyczące wyboru podmiotów składających ofertę:

  1. ZPM Mrzeżyno, w pierwszej kolejności, rozpatrywać będzie oferty podmiotów, których portem macierzystym jednostki pływającej jest Port Mrzeżyno.
  • ZPM Mrzeżyno, w drugiej kolejności, rozpatrywać będzie oferty podmiotów, których jednostki pływające stacjonują w Porcie Mrzeżyno i prowadzą działalność całoroczną w Porcie Mrzeżyno.
  • ZPM Mrzeżyno, w trzeciej kolejności, rozpatrywać będzie oferty podmiotów, które posiadają jednostki pływające zarejestrowane w innym porcie.

Podmioty biorące udział w zaproszeniu zobowiązane są dołączyć do swojej oferty wypełnioną kartę zgłoszenia postoju jednostki (do pobrania na stronie www.portmrzezyno.pl, kserokopię ważnych dokumentów poświadczających zdolność jednostki do wykonywania przewozów pasażerskich.

Warunkiem dopuszczenia jednostki do świadczenia usług w przewozach pasażerskich jest przedstawienie, przed jej rozpoczęciem,  ubezpieczenia OC jednostki.

Oferty prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2021 r. w siedzibie Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno lub drogą mailową port@trzebiatow.pl