Regulamin Portu

Załącznik nr 3

do  Zarządzenia nr 2 Dyrektora Zarządu

 Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie

 /z późniejszymi zmianami/

REGULAMIN ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO MRZEŻYNO

Regulamin określa zasady dotyczące korzystania z Portu Morskiego Mrzeżyno z siedzibą, ul. Portowa 6 w Mrzeżynie i obejmuje teren wodny, nadbrzeże wschodnie i zachodnie, hangary,  budynek administracyjny, warsztat, oraz tereny wokół i wzdłuż portu (ul. Rybacka, Portowa, Zabytkowa, Marynarska i Wojska Polskiego. Zarządcą i administratorem portu morskiego Mrzeżyno zwanego dalej portem jest Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno. Zasady regulaminu obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie portu, a w szczególności każdego Najemcę, członków jego załogi oraz osoby odwiedzające.

SPIS TREŚCI:

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

–        „Zarządca Portu” – Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno

–         „Personel Portu” – dyspozytor ruchu, pracownicy administracyjni oraz pozostali pracownicy, za-trudnieni przez Zarząd Portu.

–         „Najemca”, „Armator”- osoba fizyczna lub prawna wynajmująca na podstawie umowy lub dekla-racji postoju przez dany okres, infrastrukturę Portu, a w szczególności: cumująca lub przechowująca, jednostkę pływającą sportową lub rekreacyjną, której jest właścicielem lub posiadaczem.

–         „Członkowie załogi” – osoby przebywające na jednostce pływającej.

–        „Jednostki pływające” – urządzenia pływające dopuszczone do żeglugi po wodach Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do Portu mogą wpłynąć i zacumować jednostki o długości do 30 m i zanurzeniu nieprzekraczającym 3 m. a maksymalna szerokość całkowita  do 7,5 m. Wpłynięcie do portu jednostek o większej długości lub zanurzeniu wymaga wcześniejszego uzgodnienia warunków technicznych i finansowych z Zarządem Portu Morskiego Mrzeżyno.

2. Aktualne dopuszczalne zanurzenie jednostek określa Bosman Portu Mrzeżyno.

3. Wejście i wyjście do/z portu dozwolone jest przy widzialności powyżej 0,5 Mm.

4. Warunki wejścia i wyjścia do/z portu jednostek o długości całkowitej ponad 20 m lub szerokości ponad 5 m oraz wszystkich jednostek przy sile wiatru powyżej 4 B i stanie morza powyżej 2, każdorazowo określa Kapitan Portu Dziwnów.

6. Miejsca postojowe są wyznaczane przez Personel Portu. W sytuacjach wyjątkowych Personel może wskazać Najemcy inne miejsce do cumowania niż dotychczas zajmowane. W takim przypadku Personel ma prawo samodzielnie przestawić każdą jednostkę cumującą w porcie lub przechowywaną na placu pod nieobecność właściciela.

7. Wszelkie formalności związane z deklaracją postoju oraz opłaty należy regulować w biurze Portu lub u Dyspozytora ruchu po zacumowaniu.

8. Po zadeklarowaniu czasu postoju jednostki w Porcie Morskim Mrzeżyno, Najemcy nie przysługuje prawo podnajęcia miejsca.

9. Armator każdej jednostki wpływającej i wypływającej do lub z portu ma obowiązek wpisu do księgi wejść i wyjść jednostek sportowych i rekreacyjnych. Wpis winien zawierać: nazwę jednostki, banderę, nazwisko kapitana, czas wejścia lub wyjścia, liczbę osób, planowany rejon żeglugi i czas powrotu. Książka dostępna jest w biurze Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno ul. Portowa 6 w Mrzeżynie w dni powszednie, w godzinach od 7:30 do 15:30.

10. Załogi jednostek pływających, które wpływają do portu i wypływają z portu, są zobowiązane informować o tym fakcie Kapitanat Portu Dziwnów drogą radiową na kanale 10 UKF, telefoniczną pod numerem telefonu 913813340.

11. Użytkownicy i Najemcy planujący skorzystać z usługi wodowania lub wyciągania łodzi z wody za pomocą dźwigu zobowiązani są zgłosić swój zamiar Personelowi portu z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem, w celu odpowiedniego zaplanowania grafika pracy Personelu portu.

12. Na wezwanie Personelu portu, każda jednostka obowiązana jest zatrzymać się i przycumować do wskazanego miejsca.

13. Eksponowanie reklam, prowadzenie działalności handlowej, artystycznej i zarobkowej wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków finansowych i technicznych z Zarządcą portu.

3. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

1. Pływanie i kąpiel w basenie portowym bez wyraźnej zgody Personelu portu jest zabronione.

2. Jednostki pływające muszą być użytkowane w taki sposób, aby nie zakłócać bezpieczeństwa i porządku na terenie portu.

3. Wejście i wyjście z portu może odbywać się wyłącznie na silniku. Zapis ten nie dotyczy małych łodzi wędkarskich, jednostek regatowych oraz sytuacji wyjątkowych (np. awaria silnika). W przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej załoga jednostki pływającej zobowiązana jest do wcześniejszego kontaktu radiowego lub telefonicznego z Personelem portu w celu ustalenia warunków wykonania manewru awaryjnego.

4. Na terenie portu jednostki pływające obowiązuje ograniczenie prędkości do 6 km/h.

5. Na terenie portu obowiązuje zakaz wytwarzania fali.

6. Zarządca portu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie osobiste członków załogi, straty lub uszkodzenia jednostek pływających znajdujących się na terenie portu, jeżeli nie są przez niego zawinione.

7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoje oraz członków swojej załogi, w szczególności za zniszczenie wyposażenia portu, za uszkodzenia innych jednostek pływających oraz za zanieczyszczenie środowiska.

8. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich, przebywających na terenie portu odpowiedzialni są ich prawni opiekunowie.

9. Zabrania się wstępu na pomosty, osobom które nie są członkami załóg jednostek pływających oraz Personelem portu.

10. Najemca jest odpowiedzialny za cumowanie, utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa na terenie swej jednostki pływającej. Każda jednostka pływająca musi być cumowana w porcie w sposób zgodny z dobrą praktyką żeglarską. Żadna jednostka nie może zajmować więcej przestrzeni do cumowania bez uzyskania uprzedniej zgody Personelu portu. Najemca jest zobowiązany poprawić sposób cumowania jednostki w przypadku uwag ze strony Personelu portu.

11. Członkowie załóg zobowiązani są do korzystania z infrastruktury portu zgodnie z jej przeznaczeniem w szczególności nie mogą ingerować w wygląd portu przez stawianie własnych konstrukcji, urządzeń czy materiałów informacyjnych.

12.  Na terenie placu warsztatowego mogą przebywać tylko osoby uprawnione przez ZPMM, w godzinach urzędowania, czyli od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. 

13. Zabrania się zamieszkania na łodziach posadowionych na terenie placu warsztatowego

14. Rutynowa konserwacja jednostki pływającej może być wykonywana na terenie miejsca do cumowania, ale tylko za wyraźnym zezwoleniem udzielonym przez Personel portu. Bezwzględnie nie mogą być podejmowane żadne generalne remonty jednostek pływających na terenie miejsca do cumowania.

15. Wszelkie prace remontowe mogą być wykonywane tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wskazanym przez Zarządcę portu z wcześniejszym ustaleniem terminu i zakresu prac.

16. Najemcy nie powinni wykonywać prac na swych łodziach w taki sposób i o takiej porze, które byłaby uciążliwa dla innym użytkowników portu.

17. Każda jednostka pływająca, która może zatonąć, może zostać usunięta z portu przez Personel portu na koszt właściciela jednostki.

18. W porcie obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci i wylewania nieczystości do wody.

19. Odpady niebezpieczne lub uznane za szkodliwe dla środowiska (oleje techniczne, gaz, rozpuszczalniki, farby, materiały palne, środki odkażające itp.) Najemcy portu i członkowie załóg zobowiązani są do utylizowania we własnym zakresie.

20. Zabrania się opróżniania toalet przenośnych w sanitariatach portu. Opróżnianie ścieków z toalet przenośnych można dokonywać jedynie  w miejscach do tego przeznaczonych, po dokonaniu opłaty ustalonej w cenniku.

21. Zabrania się slipowania jednostek bez zgody Personelu portu.

22. Na terenie portu oraz na jednostkach pływających nie wolno przechowywać jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych dla zdrowia ludzi bądź innych, których posiadanie jest zakazane przez prawo – za wyjątkiem paliwa, smarów i zwykłych materiałów stosowanych do higieny osobistej i używanych przy zwykłej obsłudze jednostek pływających, w tym pirotechnicznych środków sygnalizacyjnych.

23. Najemcy oraz osoby przebywające na terenie portu są zobowiązani do przestrzegania w trybie indywidualnym Przepisów Portowych, Regulaminu Portu, Przepisów BHP, Przepisów Przeciwpożarowych. W przypadku nie zastosowania się do wymienionych przepisów Najemca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu zarówno przed Zarządcą Portu (wyrównanie powstałych szkód) jak i przed zewnętrznymi organami kontrolnymi (Urząd Morski, Inspekcja Ppoż., itp.).

24. Za wszelkie straty związane z ewentualnym uszkodzeniem infrastruktury portowej w wyniku niewłaściwych manewrów pojazdem, odpowiedzialny jest kierowca pojazdu.

25. Zabrania się wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych na terenie portu.

26. Właścicielom psów nakazuje się sprzątanie odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta. Psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy.

27. Członkowie załóg powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy lub uciążliwy dla Personelu Portu, użytkowników oraz innych osób przebywających na terenie portu. W szczególności członkowie załóg są zobowiązani do zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00.

28. Personel portu może w każdej chwili zażądać natychmiastowego usunięcia z terenu portu każdej jednostki pływającej, której członkowie załogi naruszają zasady niniejszego regulaminu, a w przypadku bezskutecznego wezwania – może usunąć taką jednostkę na koszt Najemcy. Dodatkowo Zarządca może domagać się odszkodowania na zasadach obowiązujących w polskim prawie.

29. Zabrania się rybołówstwa rekreacyjnego w porcie Mrzeżyno w granicach basenu postojowego oraz basenu warsztatowego a także z pirsów i pomostów (regulowane rozporządzeniem) oraz „główek” do wewnątrz kanału wodnego. Opłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na wodach morskich należy uiszczać bezpośrednio na numer konta Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego. Więc informacji na temat: https://girm.mojbip.pl/

30. Zabrania się dokarmiania ptactwa na terenie portu.

31. Zabrania się usuwania, niszczenia i używania środków ratunkowych bez potrzeby.

32. Zabrania się wjazdu oraz parkowania pojazdów mechanicznych na teren portu bez zgody Personelu lub bez aktualnej przepustki wydanej przez Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno. Pojazdy muszą parkować w miejscach do tego przeznaczonych – na wyznaczonym parkingu.

33. Każdy, kto chce skorzystać z usług obcych (świadczonych przez podmiot spoza portu), na terenie portu, zobowiązany jest to uzgodnić uprzednio z Personelem portu.

34. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych z wyłączeniem miejsc, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w tym zakresie oraz w trakcie organizowanych imprez na zasadach określonych odrębną decyzją.

35. Zabrania się mycia naczyń i dokonywania czynności higienicznych na pomostach i gdziekolwiek poza miejscem do tego wyznaczonym.

36. Mycie samochodów i innych pojazdów na terenie portu jest niedozwolone.

37. Alarmy w porcie: alarm pożarowy- sygnał – długie wycie syreny. Po ogłoszeniu alarmu pożarowego wszystkie osoby przebywające na obszarze portu obowiązane są podporządkować się zarządzeniom osoby, która organizuje akcję przeciwpożarową do momentu przybycia straży pożarnej;

38. Tankowanie jednostek pływających może dobywać się wyłącznie w basenie remontowym/technicznym przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

39. Utrzymywanie porządku oraz czystości na obszarze portu jest obowiązkiem użytkowników i dzierżawców danego obszaru.

40. Użytkownicy nabrzeża obowiązani są do utrzymywania w należytym stanie urządzeń cumowniczych, odbojowych oraz porządku na nabrzeżach i pomostach przez siebie eksploatowanych.

41. Zabrania się zanieczyszczania wód, terenów, obiektów i innych urządzeń portowych, a w szczególności wyrzucania odpadów rybnych i innych nieczystości do basenów portowych.

42. W przypadku powstania zanieczyszczenia sprawcy zobowiązani są do ich usunięcia albo zostaną obciążeni kosztami ich usunięcia.

TELEFONY ALARMOWE

         Policja – 997

         Straż Pożarna – 998

         Pogotowie Ratunkowe – 999

         Ogólny numer alarmowy – 112

         Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 601 100 100

TELEFONY KONTAKTOWE

         Dyspozytor Portu – 696 956 474

         Biuro Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno 091 38 66 229

         Bosmanat Urzędu Morskiego w Mrzeżynie 091 38 66 119

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Portu sprawuje Zarządca Portu.

2. Osoby korzystające z Portu i jego urządzeń albo tylko przebywające na jego obszarze, obowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także do zachowania porządku i środków ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska naturalnego oraz prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania urządzeń wykonywanych prac portowych.

3. W doraźnych sytuacjach osoba upoważniona zobowiązana jest wezwać do pomocy odpowiednie służby.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zanieczyszczenia na morzu „Konwencja Marpol 73/78”, „Konwencja Helsinki 74”, Przepisy portowe oraz inne przepisy porządkowe wydane na podstawie ustawy art 48 z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU: