RODO

Uprzejmie informuje się, że w/w adres e-mail Inspektora Ochrony Danych. jest dedykowany jedynie do komunikacji z Inspektorem Ochrony Danych i tylko w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ZPM Mrzeżyno, zgodnie z art. 12 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88)).

W związku z powyższym, wszelkie wiadomości wysłane na w/w adres, w przypadku, gdy sprawa nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja o przetwarzaniu danych przekazywanych na podstawie Art. 13 RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno z siedzibą w Mrzeżynie, ul. Portowa 6, posiadająca numer NIP 857-192-20-79.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: “Inspektor ochrony danych” bądź mailowy: iod@it-serwis.com.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzoną z Panią/Panem korespondencją e-mail z IOD, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn. wykonanie obowiązków wynikających z art. 12 RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) (RODO) z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno z siedzibą w Mrzeżynie, ul. Portowa 6, posiadająca numer NIP 857-192-20-79.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@it-serwis.com.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na obszarach chronionych Portu Mrzeżyno w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa w odniesieniu do obszarów podlegających obowiązkowej ochronie, tj. na podstawie art. 6 ust.1 litera c. RODO.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, po czym nagrania z monitoringu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.