Informacja o wyniku z I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na prowadzenie usług szaletowych (wc, natryski).

Informacja o wyniku z I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na prowadzenie usług szaletowych (wc, natryski).

1. Przedmiotem przetargu była dzierżawa nieruchomości zabudowanej położona w Mrzeżynie, oznaczona jako część działki 3 obręb Mrzeżyno, o powierzchni 35 m2. W/w nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Okres dzierżawy na czas określony  od 01.05.2022 do 30.09.2024 r.

2. Komisja przetargowa dopuściła do uczestnictwa w przetargu 2 Oferentów. Osób niedopuszczonych do przetargu 0.

3. W wyniku przetargu wyłoniono jako najemcę w/w nieruchomości:

Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe Spółdzielnia Socjalna, ul. Dworcowa 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, który zaproponował najwyższy czynsz roczny w wysokości 2 105,00 zł netto / słownie: dwa tysiące sto pięć złotych/ plus należny podatek VAT.