OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 5.03.2024 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 5.03.2024 r.
Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie
ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na wyłonienie najemców Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno

1.       Nazwa i adres Ogłaszającego

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno. Tel. +48 91 386 62 29, adres mailowy: port@trzebiatow.pl

2.       Przedmiot  najmu są:

a./  miejsce postojowe A, o długości 25 m, oznaczone literami A na mapie będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, stanowiące części nieruchomości zlokalizowanych przy Nabrzeżu Pasażerskim, na działce nr. 51/6, w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług pasażerskiej żeglugi redowej,

b./ miejsce postojowe B, o długości 15 m, oznaczone literą B na mapie będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, stanowiące część nieruchomości zlokalizowanej przy Nabrzeżu Pasażerskim, na działce nr. 51/6, w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług pasażerskiej żeglugi redowej,

c./ miejsce postojowe C, D, E, F, każde o długości 12 m, oznaczone literą C, D, E, F, na mapie będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, stanowiące część nieruchomości zlokalizowanej przy Nabrzeżu Pasażerskim, na działce nr. 51/6, w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług pasażerskiej żeglugi redowej,

3.       Warunki przetargu

a./   dla miejsca A wynosi 814,00 zł netto za m b., za cały okres najmu;

b./   dla miejsca B wynosi 814,00 zł netto za m b., za cały okres najmu;

c./   dla miejsca C wynosi 814,00 zł netto za m b., za cały okres najmu;

d./   dla miejsca D wynosi 814,00 zł netto za m b., za cały okres najmu;

e./   dla miejsca E wynosi 814,00 zł netto za m b., za cały okres najmu;

f./    dla miejsca F wynosi 814,00 zł netto za m b., za cały okres najmu.

Do zaoferowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących stawek.

  • W przypadku ofert tożsamych cenowo, Oferenci zostaną zaproszeni do złożenia ofert dodatkowych.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest:

a./ Na najem miejsca postojowego: A, oferty mogą złożyć Oferenci, którzy:

–   posiadają jednostkę o długości całkowitej w przedziale od 16 do 24 m (długość łącznie z ewentualnym bukszprytem i innymi elementami wystającymi poza jednostkę),

– świadczą usługi pasażerskiej żeglugi redowej,

b./ Na najem miejsca postojowego B  oferty mogą złożyć Oferenci, którzy:

– posiadają jednostkę o długości całkowitej w przedziale od 7,5 do 14 m (długość łącznie z ewentualnym bukszprytem i innymi elementami wystającymi poza jednostkę),

–  świadczą usługi pasażerskiej żeglugi redowej,

c./ Na najem miejsca postojowego C, D, E, F, oferty mogą złożyć Oferenci, którzy:

– posiadają jednostkę o długości całkowitej w przedziale od 6,5 do 12 m (długość łącznie z ewentualnym bukszprytem i innymi elementami wystającymi poza jednostkę),

– świadczą usługi pasażerskiej żeglugi redowej.

5. Termin wnoszenia opłat z tytułu czynszu:  do 15.04.2024 r., na rachunek bankowy wskazany w treści tej faktury.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w kwocie 1 000,00 zł (dla oferty złożonej dla danej jednostki) przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego nr 40 8566 1026 0305 3256 2002 01 02, z tytułem „Przetarg Port Pasażerski – żegluga redowa.

Wadium winno być wpłacone do dnia 20.03.2024 r. do godz. 10:00.
Za datę wpływu uważać się będzie moment uznania na rachunku Ogłaszającego.

7. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

8.  Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Ogłaszający zatrzyma wadium i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. W takim przypadku oferty wiążą Oferentów zgodnie z terminem związania ofertą.

9. Oferentom, których oferta nie zostanie wybrana, Ogłaszający zwróci wadium
w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu, na konto wskazane w ofercie. Wadium wpłacone przez Oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu na jego pisemny wniosek.

10. Zostaną odrzucone oferty złożone przez Oferentów:

a./  którzy w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nie wywiązywali się ze zobowiązań wobec Ogłaszającego,

b./   którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed terminem składania ofert byli albo są z Ogłaszającym w sporze będącym przedmiotem postępowania sądowego,

c./    którzy złożyli w ofercie nieprawdziwe informacje dotyczące warunków przetargu lub warunków udziału w przetargu,

d./    którzy nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie,

e./    którzy nie spełniają warunków przetargu lub warunków udziału w przetargu zawartym w ogłoszeniu,

f./     którzy złożyli ofertę niezgodną z treścią Ogłoszenia lub Formularza ofertowego.

11. Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na daną jednostkę.

12. Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Jeśli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa/ działają na podstawie pełnomocnictwa, powinno ono w swej treści zawierać uprawnienie do podpisania oferty i zostać załączone do oferty w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta, do oferty należy dołączyć odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji.
Oferty podpisane przez osoby do tego nieumocowane, zostaną odrzucone.

13. Ofertę należy złożyć w biurze Ogłaszającego przy ul. Portowej 6, 72-330 Mrzeżyno /parter/, w terminie do …….. 2024 r. do godz. 10:00 w zamkniętych i zabezpieczonych przed otwarciem kopertach, dodatkowo oznaczonych: „Przetarg Port Pasażerski – żegluga redowa” oraz dane Oferenta.

14. Termin otwarcia ofert: 20.03.2024 r. godz. 10:00 w siedzibie Ogłaszającego.

15. Najemca będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za energię elektryczną, ponosić koszty wywozu odpadów powstających w związku z prowadzoną działalnością oraz innych opłat związanych z eksploatacją i korzystaniem z przedmiotu najmu.

16. Wybór oferty odbędzie się na podstawie pisemnych ofert, złożonych zgodnie
z załączonym wzorem i zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia.

17. Kryterium wyboru jest najkorzystniejsza cena, tj. najwyższa wysokość zaoferowanego czynszu za cały okres najmu wskazany w pkt.2. Ogłaszający wybierze:

  • najkorzystniejszą ofertę złożoną na miejsce A spośród ofert złożonych na miejsce A,
  • najkorzystniejszą ofertę złożoną na miejsce B spośród ofert złożonych na miejsce B,
  • cztery najkorzystniejsze  oferty złożone na miejsce C, D, E, F spośród złożonych na miejsce C, D, E, F,
  • miejsca C,D,E,F, zostaną przydzielone Oferentom wg kolejności, zaczynając od miejsca C –  dla Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę spośród czterech, kończąc na miejscu F – dla Oferenta, który zaoferował najniższą cenę spośród tych czterech.

18. Ogłaszający poinformuje na piśmie Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru i zamieści te informacje na swojej stronie internetowej www.port.mrzezyno.pl

19. Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

20. Oferenci, których oferty zostaną wybrane, zostaną powiadomieni na piśmie o terminie i miejscu zawarcia umowy.

21. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

22. Ogłaszający zastrzega sobie prawo zmiany warunków Ogłoszenia i przetargu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

1.  Formularz oferty

2.  Mapka sytuacyjna

3.  Wzór umowy

Mrzeżyno, dnia 5.03.2024

Mrzeżyno, dnia 20.03.2024

Informacja o wyniku z  I przetargu pisemnego nieograniczonego na wyłonienie najemców Nabrzeża Pasażerskiego w Porcie Mrzeżyno.

Przetarg odbył się w dniu 20.03.2024 o godz. 10:00 w biurze Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie.

Przedmiotem przetargu był najem miejsc postojowych:

a./  miejsce postojowe A, o długości 25 m, oznaczone literami A na mapie będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, stanowiące części nieruchomości zlokalizowanych przy Nabrzeżu Pasażerskim, na działce nr. 51/6, w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług pasażerskiej żeglugi redowej,

b./ miejsce postojowe B, o długości 15 m, oznaczone literą B na mapie będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, stanowiące część nieruchomości zlokalizowanej przy Nabrzeżu Pasażerskim, na działce nr. 51/6, w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług pasażerskiej żeglugi redowej,

c./ miejsce postojowe C, D, E, F, każde o długości 12 m, oznaczone literą C, D, E, F, na mapie będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, stanowiące część nieruchomości zlokalizowanej przy Nabrzeżu Pasażerskim, na działce nr. 51/6, w celu prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na świadczeniu usług pasażerskiej żeglugi redowej,

Okres dzierżawy na czas określony od dnia 15.04.2024 do dnia 30.09.2024.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

W wyniku przetargu wyłoniono najemców:

  • Miejsce A: jednostka KASIEŃKA II, czynsz: 820,00 zł netto /słownie: osiemset dwadzieścia złotych/ za mb.
  • Miejsce B: jednostka RAPTOR , czynsz: 833,33 zł netto /słownie: osiemset trzydzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze/ za mb.
  • Miejsce C: jednostka MARY-M, czynsz: 875,00 zł netto, /słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć złotych/ za mb.

Dokumenty do pobrania :