OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

                                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM                        

Zamawiający:  Gmina Trzebiatów; REGON: 811684611, NIP: 857-19-22-079, w imieniu której działa: Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie, ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno
Opis przedmiotu zamówienia  Nazwa przedmiotu zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym.Ponadto, przedmiot zamówienia będzie realizowany na warunkach określonych we zworze umowy – załącznik nr 3.Ogłoszenie o zamówieniu publicznym wraz ze wszystkimi załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.portmrzezyno.pl oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
Termin wykonania zamówienia01.02.2024 r. – 31.12.2024 r.
Warunki jakie musi spełniać oferentWykonawca jest zobowiązany posiadać odpowiednie kompetencje, być w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na wykonanie niniejszego zamówienia oraz posiadać odpowiednią zdolność techniczną i zawodową.Wykonawca jest zobowiązany do posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w szczególności:wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Trzebiatów, obejmujący rodzaj odbieranych odpadów komunalnych objętych niniejszym zamówieniem publicznym, wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez właściwego Marszałka Województwa (BDO).Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania samochodami specjalistycznymi, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wymagane dokumenty /oświadczenia/  Formularz ofertowy załącznik nr 2 Oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 4 i 5Kryteria oceny oferty:  Jedynym kryterium oceny ofert jest CENA.  
Osoba prowadząca zamówienie – kontakt /adres, tel., e-mail/  Edyta Matelska Tel. 602 797 297 e-mail: dyrektor.port@trzebiatow.pl   Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie 72-330 Mrzeżyno, ul. Portowa 6  
Termin, miejsce i forma  składania oferty  Termin składania ofert: 23.01.2024 r.. Miejsce składania ofert: Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie 72-330 Mrzeżyno, ul. Portowa 6, do godz. 10.00. Forma: Ofertę sporządzić należy w języku polskim na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty, na kopercie należy umieścić napis: Oferta na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno w Mrzeżynie”   Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego  – sekretariat, pocztą lub kurierem.
Termin związania ofertą:30 dni

Mrzeżyno, 09.01.2024 r.

Załączniki do pobrania :